Disclaimer

Eurocept B.V. (met als handelsnamen Eurocept B.V. en Eurocept Pharmaceuticals) hier genoemd als “Eurocept Pharmaceuticals” geeft u hierbij toestemming documenten te kopiëren die door Eurocept Pharmaceuticals werden gepubliceerd op het World Wide Web en dit uitsluitend voor niet-commercieel gebruik binnen uw organisatie, waarbij eender welke kopie die u maakt van deze documenten het copyright alsook andere eigendomsrechten waarvan sprake hierin zal behouden.

Niets hierin omvat zal worden geïnterpreteerd als het toekennen bij implicatie, uitsluiting of anders van eender welke licentie of recht onder eender welk patent of handelsmerk van Eurocept Pharmaceuticals of eender welke derde partij. Behoudens hetgeen hierboven uitdrukkelijk vermeld is, zal niets hierin worden geïnterpreteerd als de toekenning van eender welke licentie of recht onder eender welk Eurocept Pharmaceuticals  copyright.

Deze publicatie wordt verschaft “zoals deze is” zonder eender welke garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eender welke en alle geimpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. De bovenvermelde uitsluiting van geïmpliceerde garanties zal slechts van kracht zijn in elk rechtsgebied in de mate toegestaan door de toepasbare wet.

Indien eender welke lezer van een document gepubliceerd door Eurocept Pharmaceuticals  zou antwoorden met informatie waaronder feedback gegevens, zoals vragen, commentaren, suggesties of andere betreffende de inhoud van een dergelijk Eurocept Pharmaceuticals document, zal dergelijke informatie worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en zal Eurocept Pharmaceuticals  geen enkele verplichting hebben met betrekking tot dergelijke informatie en vrij zijn om deze informatie te reproduceren, gebruiken, onthullen en verdelen aan anderen zonder beperking. Eurocept Pharmaceuticals  zal vrij zijn eender welke ideeën, concepten, knowhow of technieken omvat in dergelijke informatie te gebruiken voor eender welk doeleinde waaronder, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten die dergelijke informatie omvatten.

Eurocept Pharmaceuticals is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eender welke website van een derde partij, met inbegrip van eender welke site waardoor een bezoeker toegang kreeg tot deze site of waartoe hij toegang kreeg vanuit deze site. Eurocept Pharmaceuticals  aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke sites of links.

Alle informatie op deze site is gericht op een breed en divers publiek en kan productgegevens of informatie bevatten die anders niet toegankelijk is in of van toepassing is op uw land. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het toegang hebben tot dergelijke informatie die mogelijk niet in overeenstemming is met wettelijke processen, reguleringen, registratie of gebruik in uw land.

Alle morele rechten worden door Eurocept Pharmaceuticals  opgeëist en voorbehouden.

Aansprakelijkheid

De website en de informatie op de site worden verschaft “zoals deze is” en zonder eender welke uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie.

Eurocept Pharmaceuticals , haar filialen, verwante bedrijven en hun licentieverleners verwerpen eender welke garanties, aanbiedingen en voorwaarden van eender welke aard, hetzij uitdrukkelijk of geïmpliceerd, waaronder garanties van aanspraak of niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de site en de informatie omvat op de site, hoewel er redelijke inspanningen werden geleverd om accurate en bijgewerkte informatie te verschaffen op de site, waarborgen of garanderen Eurocept Pharmaceuticals , haar filialen, verwante bedrijven en hun licentieverleners de accuraatheid, volledigheid, juistheid, geschiktheid of nuttigheid niet van de site of de informatie vervat op de site.

Eurocept Pharmaceuticals waarborgt of garandeert niet dat de site ononderbroken of foutenvrij zal werken. Gebruik van de site en de materialen en informatie vervat op de site is op eigen risico en u bent alleen en volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen, hoe gering die ook zijn, voortvloeiende uit uw gebruik van de site of de informatie vervat op de site, in de mate dat bepaalde rechtsgebieden geen uitzonderingen of bepaalde garanties toelaten, is het mogelijk dat deze uitzonderingen niet van toepassing zijn op u.

Een deel van deze website is toegankelijk voor iedereen en omvat medische en farmaceutische informatie. Deze website kan op geen enkele manier gebruikt worden voor diagnostische of andere medische doeleinden. Indien u een medisch probleem hebt, moet u een arts raadplegen.

De informatie die hier wordt verleend mag niet gebruikt worden als basis voor een bedrijfsevaluatie van Eurocept Pharmaceuticals of één van haar filialen. De wet voorziet andere informatiekanalen die specifiek voor dat doeleinde werden gecreëerd, zoals de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen die gratis verkrijgbaar zijn op verzoek.