Privacy verklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Het doel van deze wet is om uw privacy te waarborgen en te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop.

Scope
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Eurocept Pharmaceuticals worden verwerkt.

Herkomst
Eurocept Pharmaceuticals ontvangt direct informatie van u wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van onze producten en diensten, ons belt of mailt of op een andere wijze informatie rechtstreeks aan ons geeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Eurocept Pharmaceuticals verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij afhankelijk van uw opgave verwerken:

Persoonsgegevens

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over gelieerde websites van Eurocept
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere persoonsgegevens

Eurocept Pharmaceuticals kan bijzondere gegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals medische gegevens, burgerservicenummer, BIG-nummer, die door deelname of uitvoering van de activiteiten van Eurocept Pharmaceuticals noodzakelijk zijn.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dataprotection@euroceptpharma.com

Doeleinden van verwerking

Er worden voor een of meer van de volgende doelen persoonsgegevens verwerkt door Eurocept Pharmaceuticals:

 • In het kader van de klantenservice, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw vragen en/of opmerkingen over onze diensten en producten. Dit vereist meestal het gebruik van bepaalde persoonlijke contactgegevens en informatie met betrekking tot de reden voor uw vraag.
 • Voor het aanbieden van onze dienstverlening op verzoek van u of uw zorgverlener.
 • Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
 • Voor het beheer van onze website en deze te verbeteren.
 • Het vervullen van contractuele verplichtingen, wettelijke verplichtingen, of onze rechtmatige belangen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Eurocept Pharmaceuticals maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eurocept Pharmaceuticals) tussen zit.

Bewaartermijn
Eurocept Pharmaceuticals bewaart persoonsgegevens voor de duur nodig voor het verwezenlijken van de doeleinden, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Eurocept Pharmaceuticals verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien binnen dit kader van de reeds vastgelegde dienstverleningsovereenkomst dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eurocept Pharmaceuticals blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Eurocept Pharmaceuticals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Data Protection Officer via dataprotection@euroceptpharma.com

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Eurocept Pharmaceuticals gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht op inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw reeds verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurocept Pharmaceuticals en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dataprotection@euroceptpharma.com

Mogelijkheid tot het stellen van vragen en/of het melden van klachten
Eurocept Pharmaceuticals wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan per e-mail via dataprotection@euroceptpharma.com of per post naar Eurocept Pharmaceuticals, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Trapgans 5, 1244 RL, Ankeveen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Eurocept Pharmaceuticals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via dataprotection@euroceptpharma.com

Functionaris Gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming van Eurocept Pharmaceuticals is te bereiken via dataprotection@euroceptpharma.com

Versie 2.0
15 Mar 2021